PDA

View Full Version : ร่างจดหมายคัดค้าน เรื่องข้อบังคับ พวต. สถาปนิกครับ


yut
28-06-2009, 07:35 PM
พี่น้อง สถาปนิกทั้งหลาย ใครไม่เห็นด้วย กับ สภาสถาปนิก เข้าไปดูหน่อยครับ

http://www.asa.or.th/?q=node/99384


จาก web ของสมาคมสถาปนิกสยามครับ

ตามที่กระผม ร.ต. ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ ได้เรียนเชิญผู้ไม่เห็นด้วยในร่างข้อบังคับสภาสถาปนิ ก

ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสภาสถาปนิก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 นั้น การประชุมได้ตกลงกันที่จะทำหนังสือเสนอต่อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ สภาสถาปนิก เพื่อยับยั้งร่างข้อบังคับดังกล่าว

กระผมจึงเสนอร่างคัดค้านข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากผู้ใดเห็นด้วยก็ช่วยกรุณา FAX เอกสารร่วมการคัดค้านมาที่เบอร์ 02 945 9754 หรือ email ที่ thawita@gmail.com

หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 170 หมู่ 8 ซอยรามอินทรา 57 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 นี้


ร่างจดหมายคัดค้านมิถุนายน 2552เรื่อง การคัดค้านร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื่องของ

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมด าประทานกราบเรียน พณ.ท่าน ชวรัตน์ ชาญวีรกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สภานายกพิเศษสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน ื่อง

2. รายนามสมาชิกสภาสถาปนิกผู้ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังค ับสภาสถาปนิกจากการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายกสภาสถาปนิกได้เสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาว ิชาชีพฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ให้รับร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยไม่ผ่านกระบวนการการพิจารณารับหลักการเพื่อนำร่าง ข้อบังคับดังกล่าวไปปรับปรุงข้อบังคับให้ข้อบังคับนั ้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการพัฒนาวิชาชีพ

ผลของการลงมติรับร่างข้อบังคับดังกล่าวโดยเสียงส่วนใ หญ่เป็นเสียงของคณะกรรมการสภาสถาปนิก และอนุกรรมการสภาสถาปนิกในสาขาต่างๆ ที่มีจำนวนมากกว่าสามัญสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั ้งนั้น ทำให้สภาสถาปนิกจะต้องเสนอความเห็นชอบร่างข้อบังคับส ภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพฉบับนี้ต่อท่านรัฐมน ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก 2543

การที่สภาสถาปนิกผ่านร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยมิได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในข้อบังค ับโดยเร่งรีบ โดยเฉพาะคือการนำประเด็นการพัฒนาวิชาชีพไปผูกมัดกับว ิธีการการขอต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ จึงเกิดเป็นปัญหาสำคัญการประกอบวิชาชีพคือ

1. มีผลต่อการรอนสิทธิ หรือตัดสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่หากมิได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สภาสถาปนิกหรือสมาคมวิ ชาชีพที่สภาสถาปนิกรับรอง จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ

2. เป็นภาระ ปัญหา และความยุ่งยากในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมีความซ้ำซ้อนในการพัฒนาและการปรับวุฒิและระดับขอ งการประกอบวิชาชีพของข้อบังคับที่มีอยู่กับระบบการให ้คะแนน หรือหน่วยในการพัฒนาวิชาชีพ อันได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพที่ส ภาฯ รับรอง

3. เป็นการใช้อำนาจของสภาสถาปนิกเกินกว่าที่กฎหมายบัญญั ติ ในกรณีที่สภาฯ จะออกระเบียบบังคับสมาชิกสภา (ที่จะออกระเบียบคณะกรรมการบังคับได้เฉพาะของการบริห ารงานภายในของคณะกรรมการสภาเท่านั้น แต่จะออกระเบียบบังคับแก่สมาชิกสภามิได้ การจะออกข้อบังคับใดๆ แก่สมาชิกจะต้องออกข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบจากสม าชิกในการประชุมใหญ่เท่านั้น) อ้างถึงมาตรา 33 และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก

ด้วยเหตุที่การออกข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปโดยรีบร้อน สมาชิกสภาสถาปนิกจำนวนมากมิได้รับทราบ เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและการปฏิบัติ และติดตามเรื่องนี้ได้ทันท่วงที

ดังนั้น ข้าพเจ้า เรืออากาศตรีชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ สมาชิกสภาสถาปนิก เลขที่ 345 วสถ. พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้มีรายนามท้ายหนังสือนี้ จึงประทานกราบเรียนเสนอท่านสภานายกพิเศษกรุณายับยั้ง ร่างข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้สภาสถาปนิกนำร่างข้อบังคับดังกล่าวไปปรับปรุ งและแยกส่วนของการพัฒนาวิชาชีพออกจากการขอต่ออายุใบอ นุญาตการประกอบวิชาชีพก่อน

จึงประทานกราบเรียนมาเพื่อพิจารณาด้วยความนับถือร.ต.(ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์)

345 วสถ.