PDA

View Full Version : สภาสถาปนิก ปรับคุณวุติกันใหม่อีกแล้วครับ


littleplince
12-02-2010, 06:28 PM
1.สำเร็จหลักสูตร สถบ. เรียน 5 ปีได้วุติประเภท ก ไม่ต้องฝึกงาน
2.สำเร็จหลักสูตร สถบ. เรียน 4 ปีได้วุติประเภท ข ฝึกงาน 1 ปี
3.สำเร็จหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับสถาปัตยกรรม(คอ.บ.)เรียน 4 ปีได้วุติประเภท ค ฝึกงาน ฝึกงาน 2 ปี
4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาชีพสถาปัตยกรรม เรียน ได้วุติประเภท ง ฝึกงาน ฝึกงาน 3 ปี
5 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับประกาศนียบัตรที่สภา
สถาปนิกรับรอง ได้วุติประเภท ง ฝึกงาน ฝึกงาน 4 ปี

การขอเลื่อนระดับชั้น ระดับสามัญสถาปนิก
1.ประเภท ก ข ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.ประเภท ค ง ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

การขอเลื่อนระดับชั้น ระดับวุฒิสถาปนิก
1. ประเภท ก.ทำงาน ไม่น้อยกว่า 7 ปี

จะมีสิทธิ์สอบ ครับอันนี้เข้าใจครับว่าเรียนมาไม่เท่ากัน หน่วยกิตต่างกัน ยอมรับได้ แต่ประเด็นครับมันอยู่ที่ตอนสอบเสร็จครับพอสอบเสร็จ วุติที่ได้ติดมา มาแบ่งประเภท เป็น ก ข ค ง จ เพื่ออะไรกันไม่เข้าใจ งงๆเหมือนกัน เพราะตอนที่เราสอบเราก็ใช้ข้อสอบชุดเดียวกะประเภท ก ข ค ง จ นิ แต่ทำไม่ต้องแบ่งประเภทด้วย เราใช้การสอบเป็นเกณฑ์ในการปรับวิทยฐานะแล้วนิ
อันนี้เคยถามทางอาจารย์ หรือคนในสมาคมแล้ว เขาบอกว่าถ้าอยากให้เท่าเทียบกันก็ต้องฟ้องศาลปกครอง กันไป ซึ่งผมคืดว่าน่าจะทำนะครับแต่พอถามกันไปกันมาไม่มีใค รสู้เพื่อสิทธิ์ ตนเองสะที ยังไงถ้าผู้ใดสนใจรวมยื่นชื่อ เข้าให้ศาลปกครองรบกวนขอเอกสาร เพื่อร่วมด้วยนะครับ

* ตอนนี้ได้รายชื่อส่วนหนึ่งแล้วนะครับ สนใจติดต่อ 086-3268448 หรือ a_somlert@hotmail.com

uhu
12-02-2010, 06:54 PM
เออ เอาด้วยวะเล็ก ดีๆ สมาคมบ้าบอ

ขนาดผม แม่งเรียน5ปี สถ.บ. ยังรู้สึกเลยว่าแม่งกีดกันชนชั้นชิบหาย บ้าจริงๆ

dindesign
12-02-2010, 07:24 PM
สู้ต่อไปครับ....มีปัญหาเดี๋ยวเค้าก็แก้กฎใหม่อีก... ตามไม่ค่อยจะทันเลย:o

bbsoluion51
12-02-2010, 07:53 PM
พี่เล็กครับ แล้วข้อ 3. สำเร็จหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับสถาปัตยกรรม(คอ.บ.)เรียน 4 ปีได้วุติประเภท ค ฝึกงาน ฝึกงาน 2 ปี

แต่หลักสูตรของผม เป็น 2ปี ( ต่อเนื่อง ) นี่อยู่ในเคสไหนครัยพี่ๆ .. ผมงงครับ

littleplince
12-02-2010, 09:08 PM
ตามกฎใหม่เราอยู่ ค แล้วครับ
เพราะตามรายระเอียดเขาแจ้งว่าผู้ที่
(ข) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก สูตร ๔ ปี ได้รับปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง (อันนี้รู้สึกว่าจะได้อยู่ มหาลัยเดียวนะครับ คือ ธรรมศาสคร์หลักสูตร 6 ปี คือเรียน จบแล้วได้ ปริญาโทไปเลย
(ค) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร ๔ ปีขึ้นไป ได้รับปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง อันนี้(คอ.บ.)ครับ

yut
12-02-2010, 09:18 PM
อ้างอิงจาก web www.asa.or.th ครับ

เชื่อว่ามีสถาปนิกจำนวนมากไม่ทราบว่ากำลังมีเรื่องสำ คัญเกิดขึ้นในวงการสถาปนิกบ้านเรา และเรื่องนี้ส่งผลถึงสถาปนิกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ ่งสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
เนื่องจากสภาสถาปนิกได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปร ุงกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพ.ศ.2549 ด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงเดิมและประกาศใช้กฎกระทรวงใหม ่ ด้วยเหตุผลว่ากฎกระทรวงเดิมพ.ศ.2549 กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในแต่ละสาขาต่างๆไว้ไม ่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมการประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติอย ู่ในปัจจุบัน ซึ่งเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลที่น่าจะรับฟังและสถาปนิกอ าวุโสหลายท่านก็เห็นด้วยว่าควรจะปรับปรุงให้เหมาะสมก ว่านี้
เนื้อหาของร่างกฎกระทรวงใหม่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก สมาชิกผู้สนใจสามารถเข้าไปดูหรือเข้าไปดาวน์โหลดได้ท ี่เว็บไซด์ของสภาสถาปนิกหรือเว็บไซด์ของสมาคมสถาปนิก สยามฯ asa.or.th
สรุปเนื้อหาโดยย่อประมาณว่ามีการกำหนดวิชาชีพสถาปัตย กรรมควบคุมเป็น 4 สาขาคือสาขาสถาปัตยกรรมหลัก,สาขาผังเมือง,สาขาภูมิสถ าปัตยกรรมและสาขามัณฑนศิลป์ โดยกำหนดคำจำกัดความและกำหนดขอบเขตของงานสถาปัตยกรรม ควบคุมในแต่ละสาขา รวมทั้งมีการออกใบอนุญาตซึ่งก็หมายความว่างานที่อยู่ ในขอบเขตที่สถาปัตยกรรมสาขานั้นๆกำหนด ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาสถา ปนิก
ปัญหาของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ขอบเขตของการปฏิบัติวิชา ชีพแต่ละสาขาว่าสถาปัตยกรรมหลักยังคงทำงานบางอย่างได ้หรือไม่อาทิเช่นงานตกแต่งภายในที่กระทบถึงงานโครงสร ้างหรืองานระบบ, งานตกแต่งภายในพื้นที่เกินกว่า 400 ตร.ม., งานวางผังโครงการจัดสรรที่ดิน, การวางเค้าโครงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ, งานจัดทำผังชุมชน, งานภูมิทัศน์ในเขตเมืองที่มีพื้นที่เกินกว่า 2ไร่หรือในโครงการที่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมฯลฯ รวมทั้งการยกเลิกสถาปัตยกรรมควบคุมบ้านพักอาศัยที่เล ็กกว่า 400 ตร.ม.
ซึ่งขอบเขตที่กำหนดนี้ไม่ได้ควบคุมเฉพาะงานออกแบบแต่ คุมไปถึงงานบริหารควบคุมงานก่อสร้าง, งานตรวจสอบ, งานให้คำปรึกษาและงานตรวจรับรองผล
ในต่างประเทศปัจจุบันจะพบว่าประเทศที่เจริญแล้วส่วนใ หญ่มีความพยายามที่จะขยายขอบเขตของสถาปนิกสถาปัตยกรร มหลักกว้างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เราไม่แน่ใจว่าทิศทางที่สภาสถาปนิกกำลังจะเดินไปน ั้นจะไปในทิศทางเดียวกัน ในอนาคตบางทีสถาปัตยกรรมหลักของเราอาจจะไม่มีคนอย่าง คุณเมธาบุนนาค, คุณองอาจสาตรพันธุ์ หรือคุณฤกษ์ฤทธิ์แก้ววิเชียรเกิดขึ้นอีก
สมาคมสถาปนิกสยามฯได้ทำการทักท้วงเรื่องนี้หลายครั้ง ทั้งโดยวาจาในการประชุมและโดยการส่งหนังสืออย่างเป็น ทางการ แต่สภาสถาปนิกยังคงยืนยันในร่างเดิมและเสนอความเห็นใ ห้กระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการออกเป็นกฎหมาย
เราเชื่อว่าทุกฝ่ายหวังดีต่อวิชาชีพ ท่านกรรมการสภาสถาปนิกท่านหนึ่งได้เคยพูดแย้งไว้ว่าส ภาสถาปนิกมีภาระกิจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสังคมเป็ นหลัก ซึ่งเราก็เห็นด้วยในหลักการ
แต่ด้วยความเคารพ อยากจะขอเสริมว่าสมาชิกสถาปัตยกรรมหลักซึ่งเป็นเสียง ส่วนใหญ่ เป็นผู้เลือกท่านเข้าไปในสภา
ขอให้ท่านกรุณาอย่าลืมพวกเราด้วย

ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ลองเข้าไปดูกันนะครับ พี่น้อง
http://www.asa.or.th/?q=node/101302


ปวดหัวเลย เก็บเงินค่าสอบแพงๆเอาไปสร้างอาคารสภาสถาปนิก หรือเปล่าครับ

ผมว่าสภาสถาปนิก กับสมาคม ขัดแย้งกันเองหรือเปล่า :confused:

bbsoluion51
12-02-2010, 10:06 PM
ตามกฎใหม่เราอยู่ ค แล้วครับ
เพราะตามรายระเอียดเขาแจ้งว่าผู้ที่
(ข) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก สูตร ๔ ปี ได้รับปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง (อันนี้รู้สึกว่าจะได้อยู่ มหาลัยเดียวนะครับ คือ ธรรมศาสคร์หลักสูตร 6 ปี คือเรียน จบแล้วได้ ปริญาโทไปเลย
(ค) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร ๔ ปีขึ้นไป ได้รับปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง อันนี้(คอ.บ.)ครับ

ครับผม ขอบคุณมากครับพี่เล็ก ฝึกงาน 2 ปี หลังจากจบเหรอครับ พี่ :)

nattapong_arch
12-02-2010, 10:28 PM
เห็นด้วยกับพี่เล็กครับ...ขอร่วมด้วยคนครับในฐานะรุ่ นน้องที่ครุฯคนนึง...แต่ที่ ปวส.ที่ผมเรียน กส.ยังไม่รองก็ต้องไปเรียนปรับวุฒิอีก..เฮ้อ:homcry:

littleplince
12-02-2010, 10:29 PM
ใช่จ้าประเด็นไม่ได้อยู่ตอนที่เราฝึกงานหรอกประเด็นค รับมันอยู่ที่ตอนสอบเสร็จครับพอสอบเสร็จ วุติที่ได้ติดมา มาแบ่งประเภท เป็น ก ข ค ง เพื่ออะไรกัน อันนี้พี่ไม่เห็นด้วยหนะ เพราะรู้สึกว่าจะกีดกัน เพราะ เราโดนปรับวิทยฐานะด้วยการสอบแล้ว ทุกอย่างเท่าเทียมกันเเล้วหลังจากที่เรา ทำงานมา 2 ปี แต่กลับไม่ ยังแบ่งประเภทอีก ค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงาน ไม่ใช่อยู่ที่วุติการศึกษา ไม่งั้น เมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆๆก็งอกงามไม่ได้ เพราะต้นไม้ใหญ่บังแสงเงา จนต้นไม้เล็กๆโตไม่ได้* อย่าอ่านแล้วมองผ่านนะครับ ว่าการไปฟ้องแล้วไม่ได้ผล หรือปล่อยวาง ถ้าเราไม่เริ่ม ทุกอย่างก็ไม่เกิด ขอให้ทุกคนช่วยเหลือด้วยนะครับ
* ขอบใจจ้า น้อง nattapong_arch เดี๊ยวเข้าที่คณะครับ เพราะ ต้องเข้าไปคุยกะอาจารย์เรื่องเอกสาร แล้วเจอกันจ้า

princessanne
12-02-2010, 10:50 PM
ขอร่วมด้วยอีกเสียงค่ะ.. ในฐานะรุ่นน้อง ครุ ถาปัตย์ ถึงเป็นเสียงเล็กๆ แต่ถ้าหลายๆเสียงรวมกันอาจจะได้ยินไปไกลถึงสมาคมก็ได ้นะคะ

goodvodka
13-02-2010, 12:15 AM
สรุปเนื้อหาโดยย่อประมาณว่ามีการกำหนดวิชาชีพสถาปัตย กรรมควบคุมเป็น 4 สาขาคือสาขาสถาปัตยกรรมหลัก,สาขาผังเมือง,สาขาภูมิสถ าปัตยกรรมและสาขามัณฑนศิลป์ โดยกำหนดคำจำกัดความและกำหนดขอบเขตของงานสถาปัตยกรรม ควบคุมในแต่ละสาขา รวมทั้งมีการออกใบอนุญาตซึ่งก็หมายความว่างานที่อยู่ ในขอบเขตที่สถาปัตยกรรมสาขานั้นๆกำหนด ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาสถา ปนิก
ปัญหาของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ขอบเขตของการปฏิบัติวิชา ชีพแต่ละสาขาว่าสถาปัตยกรรมหลักยังคงทำงานบางอย่างได ้หรือไม่อาทิเช่นงานตกแต่งภายในที่กระทบถึงงานโครงสร ้างหรืองานระบบ, งานตกแต่งภายในพื้นที่เกินกว่า 400 ตร.ม.,

ขอถามความรู้หน่อยนะครับ ตอนนี้ผมเปิดบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในอยู่(เปิดมาจ ะ10ปีแล้ว)และบางงานก็ตกแต่งพื้นที่มากกว่า 400 ตรม.ด้วย(แต่เป็นบ้านพักนะ) ไม่มีใบอณุญาติใดๆ (ไม่ได้ไปสอบ) ไม่มีใบฝึกงานที่ไหน(ก็เปิดเองนี่น่า จะออกเองก็กะไรอยู่) คำถามคือผมจำเป็นต้องไปสอบหรือขอใบประกาศอะไรรึปล่าว ครับ( จบ ป.ตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน วุฒิศิลปศาตร์) ไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆ ไม่ค่อยได้ใส่ใจน่ะครับขนาดใบปริญญาตอนนี้อยู่ไหนยัง ตองไปหาก่อนเลย จบมาไม่เคยเอาไปใช้เลย -*-

GoDsLaYeR
13-02-2010, 12:43 AM
สภานี้ทำอะไรไม่ค่อยบอกค่อยกล่าวครับ
ส่วนใหญ่ มีเรื่องอะไรก็จะให้ไปทำเรื่องกันในเร็ววัน
ผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาเค้าคงคิดว่าเรา่ว่างกันมากมั๊งค รับ :)

ตั้งแต่คราว ปฎิบัติวิชาชีพข้ามสายพันธุ์ ก็ทีนึงละ
ต่อมาก็ cpd มาต่อด้วยนี่ อีก

ทำอะไรไม่ค่อยถามไถ่ สมาชิกสภาเลยซักนิดนะครับ :)

beachboy
13-02-2010, 12:45 AM
ตอบคุณ goodvodka

เข้าไปที่นี่ครับ
http://www.asa.or.th/?q=node/98701
ลองค้นเอกสารที่หมวด 'กฎหมายสถาปนิก' แล้วตรวจสอบว่า

1.อาคารที่คุณจะออกแบบ อยู่ในข่ายสถาปัตยกรรมควบคุมหรือเปล่า (*ต้องมีการเซ็นแบบ)
2.คุณวุฒิของคุณ อยู่ในข่ายที่จะสอบใบอนุญาตได้หรือเปล่า
3.มีการอนุโลมให้เข้ารับใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่ ทำงานมานานแล้วหรือเปล่า (เคยมีประกาศ แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะหมดเวลาไปแล้วนะ)
4.มีข้อยกเว้น หลีกเลี่ยงอะไรได้บ้างหรือเปล่า

สุดท้าย ถ้าจำเป็นจริงๆ คุณก็คงต้องหาลูกน้องหรือเพื่อนฝูงที่เซ็นแบบได้มาช่ วยทำงานครับ:)

ขออภัยที่ไม่ได้ตอบตรงนี้
อยากให้คุณไปค้นเอง เพราะมีหลายเรื่องที่คุณคงอยากจะรู้ อยู่ในเอกสารเหล่านั้น
ถ้าติดปัญหาสงสัย ก็ถามที่บอร์ดของ ASA หรือโทรไปถามเลย น่าจะได้คำตอบชัดเจนกว่าครับ :)

kakza123
13-02-2010, 01:04 AM
มาร่วมขบวนการด้วยครับ พี่เล็ก เเต่ก่อน อ.เล่าให้ฟังว่า จบ คอ.บ ฝึกงาน 3ปี เเล้วตอนนี้ฝึก 2 ไม่เเน่ใจว่า อนาคตจะเปลี่ยนอีกหรือปาวครับ เเหะๆ เเต่ไม่เข้าใจทำไม ต้องเเบ่งประเภท:o

goodvodka
13-02-2010, 01:39 AM
ตอบคุณ goodvodka

เข้าไปที่นี่ครับ
http://www.asa.or.th/?q=node/98701
ลองค้นเอกสารที่หมวด 'กฎหมายสถาปนิก' แล้วตรวจสอบว่า

1.อาคารที่คุณจะออกแบบ อยู่ในข่ายสถาปัตยกรรมควบคุมหรือเปล่า (*ต้องมีการเซ็นแบบ)
2.คุณวุฒิของคุณ อยู่ในข่ายที่จะสอบใบอนุญาตได้หรือเปล่า
3.มีการอนุโลมให้เข้ารับใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่ ทำงานมานานแล้วหรือเปล่า (เคยมีประกาศ แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะหมดเวลาไปแล้วนะ)
4.มีข้อยกเว้น หลีกเลี่ยงอะไรได้บ้างหรือเปล่า

สุดท้าย ถ้าจำเป็นจริงๆ คุณก็คงต้องหาลูกน้องหรือเพื่อนฝูงที่เซ็นแบบได้มาช่ วยทำงานครับ:)

ขออภัยที่ไม่ได้ตอบตรงนี้
อยากให้คุณไปค้นเอง เพราะมีหลายเรื่องที่คุณคงอยากจะรู้ อยู่ในเอกสารเหล่านั้น
ถ้าติดปัญหาสงสัย ก็ถามที่บอร์ดของ ASA หรือโทรไปถามเลย น่าจะได้คำตอบชัดเจนกว่าครับ :)


ขอบคุณมากครับ แค่นี้ก็น้ำใจล้นเหลือแล้วครับ:)

littleplince
18-02-2010, 11:55 AM
แจ้งข่าว ครับ ถ้าผู้ใดสนใจร่วมยื่นชื่อ รบกวนส่งเอกสาร ก่อนวันที่ 15 มีนาคมด้วยนะครับ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุว่า"ใช้ยื่นต่อสภาสถาปนิก"
สแกนแล้วส่งมาที่ a_somlert@hotmail.com

frmpain
15-02-2011, 05:01 PM
ผมนี้ซิ จบจากสถาบันที่ กส ไม่รับรอง ถ้าอยากจะได้ใบต้อง เรียนวิทยาลัยเทคนิคภาคสมทบที่เขาเปิด สมมุติ ผมไปเรียนใหม่ภาคสมทบ จะจบก็คง 2 ปี จบมาแล้วฝึกงานอีก 3 ปี เป็น 5 ปีแล้วใช้ไหมแล้วไปสอบ แล้วถ้าติวไม่ดี อาจจะสอบไม่ติดภายใน ปีแรก รวม 6 ปีแล้วใช้ไหม อีกไม่กี่ปีผมจะ 30 ล่ะ แล้วสมมุติถ้าผม สอบได้ใบมานี้ คงจะ 30 กว่าแล้วมั้งเนี้ย ส่วนผมคงเลิกหวังไปล่ะ ช่วงหลัง ๆ นี้ ก้อจ้างพวกเดียวกันเซนเอาทั้งนั้น ไม่ใช้ว่าอย่างั้นอย่างงี้น่ะครับ จะให้ผมหาทางออก ยังไงล่ะ จบ ถาปัดมาเหมือนกัน ออกแบบ เขียนแบบ มาเหมือนกันนี้ เศร้า ชีวิต

pottoon
15-02-2011, 05:27 PM
เรียนมาเหมือนกันเป้าหมายเดียวกันแต่ขั้นตอนและหลักส ูตรต่างกันกลับโดนกีดกัน
แล้วทางสภาให้เปิดทำไมที่ไม่ผ่านการรับรอง (ไม่เข้าใจ) หากินกับระบบแบบนี้ก้อแย่ดิ
แค่นี้ก้อมองหาอนาคตไม่เจอแล้วเรียนมาแทบตายความหวัง คือใบประกอบวิชาชีพ
แต่โดนเล่นแบบนี้เหนื่อยใจแทนคนรุ่นหลังๆจิง(ผมก้อรอ ไปสอบเพราะไปเทียบหน่วยกิตมา)
อีกตั้ง3ปี ตอนนี้33ปีแล้ว จงเจริญนะสภา