View Single Post
Old 17-11-2008, 07:09 PM   #12
tzu14-9
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 34
tzu14-9 is on a distinguished road
Default

กรมโยธาตอบข้อหารือเกี่ยวกับความสูงของอาคาร
in

* ข่าว Law & Regulation

เนื่อง จากสมาคมได้รับการสอบถาม จากสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาแนวทางการปฏิบัติของเจ้าพนัก งานท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กทม. ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติว่า อาคารที่ไม่เข้าข่าย "อาคารสูง" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 นอกจากว่าระดับพื้นดาดฟ้าจะต้องสูงไม่เกิน 23 เมตรแล้ว จะยอมให้มีส่วนของอาคาร สูงจากระดับพื้นดาดฟ้าได้อีกไม่เกิน 2.40 เมตรเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม และไม่ถูกหลักของการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศว กรรมที่ดีด้วย ที่ว่าการวัดความสูง 23 เมตร ไม่นับรวมถึงห้องบันได ห้องเครืองจักรกลต่างๆ และถังเก็บน้ำถาวรบนหลังคา

ทางสมาคมจึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อ 6 ธ.ค. 2548 และได้รับคำตอบเป็นหนังสือลงวันที่ 12 ม.ค. 2549 ซึ่งมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

1. คำถาม: ห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ ถังเก็บน้ำบนหลังคา มีส่วนใดที่ถือเป็นส่วนของอาคารซึ่งจะต้องนำมารวมคิด เป็นความสูงของอาคาร เพื่อพิจารณาว่าเป็น "อาคารสูง" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หรือไม่

คำตอบ: การวัดความสูงของ "อาคารสูง" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ กำหนดให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง ของชั้นสูงสุดนั้นจะนำความสูงของห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ และถังเก็บน้ำบนหลังคามาคิดรวมความสูงอาคารด้วยหรือไ ม่ ต้องพิจารณารายละเอียดเป็นกรณีไป เนื่องจากบางกรณีผู้ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายอาจทำ ห้องเครื่องลิฟท์มี พื้นที่มากๆ ซึ่งสามารถขึ้นไปใช้สอยได้ ไม่ใช่เฉพาะตัวห้องเครื่องลิฟท์จริงๆ เท่านั้น แต่โดยปรกติทั่วไป แล้ว การคิดความสูงของอาคารสูงจะคิดถึงพื้นดาดฟ้าโดยไม่นำ ความสูงของห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ และถังเก็บน้ำบนหลังคามาคิดรวมเป็นความสูงอาคารด้วย
2. คำถาม: หากห้องหรือพื้นที่ใดๆ ตามข้อ 1 ไม่ถือเป็นส่วนที่จะต้องนำมารวมคิดเป็นความสูงของอาค ารเพื่อพิจารณาว่าเป็น "อาคารสูง" ห้องต่างๆ เหล่านั้นจะสูงจากระดับพื้นดาดฟ้า หรือสูงเกิน 23 เมตรได้เพียงใด การออกแบบห้องต่างๆ เหล่านั้นให้มีความสูงตามความจำเป็นและตามความเหมาะส มของการใช้งานจะกระทำ ได้หรือไม่

คำตอบ: จากข้อ 1 ห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ และถังเก็บน้ำบนหลังคาไม่ถือเป็นส่วนที่จะต้องนำมาคิ ดความสูงของอาคาร เพื่อพิจารณาว่าเป็นอาคารสูง จึงให้มีความสูงตามความจำเป็นและเหมาะสมของการใช้งาน สามารถกระทำได้

สำหรับรายละเอียดของหนังสือหารือของสมาคมและหนังสือต อบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำลงเผยแพร่ใน จดหมายเหตุอาษา ฉบับต่อไป
tzu14-9 is offline   Reply With Quote