View Single Post
Old 09-07-2012, 10:32 AM   #1
somkidt
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Jun 2012
Posts: 2
somkidt is on a distinguished road
Post ขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง bim

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องครับ
สวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทกำลังศึกษาที่มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมศาสต ร์ และกำลังทำงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง BIM จึงขอความกรุณาท่านที่ได้เยี่ยมเยียนเวปไซท์นี้ช่วยก รุณาตอบแบบสอบถามในหัวข้อเกี่ยวกับ BIM ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นความรู้ค วามเข้าใจ ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการด้านการออกแบบสถาป ัตยกรรม เพื่อใช้ประกอบในการทำงานศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำในการนำขบวนการออกแบบโดยใช้ระบบจำลองสารสนเท ศอาคาร (BIM process) มาปรับใช้ในบริษัทออกแบบงานสถาปัตยกรรมขนาดเล็กในกรุ งเทพ (Guide lines for implementating the BIM process in small architectural design office in Bangkok, Thailand) ของนักศึกษาปริญญาโทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบและวางผัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2012
โดยเข้าไปตอบแบบสอบถามที่ link นี้ครับ https://www.surveymonkey.com/s/BangkokBIMsurveyhttps://www.surveymonkey.com/s/BangkokBIMsurvey
ขอขอบพระคุณในการให้ข้อมูลครับ
somkidt is offline  

Reply With Quote