Thai3Dviz  

Go Back   Thai3Dviz > AutoCad > ห้องดราฟ (AutoCad)

ห้องดราฟ (AutoCad) ข่าวน่าสนใจ ,ถาม ตอบปัญหา เกี่ยวกับโปรแกรม AutoCad

Reply
 
Share Thread Tools Display Modes
Old 08-11-2018, 06:23 AM   #1
manop2000
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 46
manop2000 is on a distinguished road
Default หลักสูตรอบรม AutoCAD Map 3D 2019 โทร. 086-085-3465, 0860853465

หลักสูตรอบรม AutoCAD Map 3D 2019 โทร. 086-085-3465 ซัน

4 วัน

สถานที่เรียน ติดกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตรงข้ามเมืองโบราณ

Autodesk Map 3D เป็นโปรแกรมทำแผนที่ปริภูมิ(geospatial mapping) และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีความสามารถคอมไพล์ และทำให้ข้อมูลแผนที่ที่มาจากหลากหลากแหล่งเป็นมาตรฐ านเดียวกัน ผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่ที่สมบูรณ์แบบ, แม็พบุ๊ค, และโทโพกราฟฟี่ โดยใช้ CAD และข้อมูล GIS ประกอบกัน จากนั้นก็ส่งออกไปในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ แบบแปลน หรือว่าขึ้นสู่เว็บไซท์ นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้การทำแผนที่เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย

หมายเหตุ: (ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หมายถึง ข้อมูลเชิงตำแหน่ง หรือข้อมูลที่สามารถระบุตำแหน่งได้ แต่ถ้าตำแหน่งของข้อมูลถูกอ้างอิงกับตำแหน่งบนพื้นผิ วโลก จะถูกเรียกว่า ข้อมูลปริภูมิ (Geospatial Data) ข้อมูลปริภูมิ จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพื่อจำลองแบบ อธิบายปรากฏการณ์ ทาง กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น)

เนื้อหา

1. เริ่มต้นใช้โปรแกรม(Getting Started)
? แนะนำโปรแกรม AutoCAD Map 3D (Introducing AutoCAD Map 3D)
? เปลี่ยนเวิร์คสเปซแต่ละแบบ (Exploring AutoCAD Map 3D Workspaces)
? แนะนำทาสก์เพน (Exploring the AutoCAD Map 3D Task Pane)
? การใช้งานแท็บไฟล์ (Understanding the File Tabs)

2. การคลีนข้อมูล (Drawing Cleanup)
? เข้าใจการคลีนข้อมูล (Understanding Drawing Cleanup)
? การเลือกวัตถุเพื่อคลีนแบบแปลน (Selecting Objects for Drawing Cleanup)
? อธิบายแอ็คชั่นการคลีน (Explaining Cleanup Actions)
? การเลือกแอ็คชั่นการคลีน (Selecting Cleanup Actions)
? การเลือกวิธีการคลีน (Selecting Cleanup Methods)
? การเลือก และรีวิวดูมาร์คเกอร์ของข้อผิดพลาด (Selecting and Reviewing Error Markers)

3. แบบแปลนต้นทาง (Source Drawings)
? เข้าใจแบบแปลนต้นทาง (Understanding Source Drawings)
? การสร้างไดร์ฟเอเลียส (Creating a Drive Alias)
? การแนบไฟล์ต้นทาง (Attaching Source Drawings)
? การใช้ควิกวิวสำหรับแบบแปลนต้นทาง (Using Quick View for Source Drawings)
? การดีแอ็คทิเวท และการถอดแบบแปลนต้นทาง (Deactivating and Detaching Source Drawings)
? เข้าใจการเซฟแบ็ค (Understanding Save-Back)
? การบันทึกสิ่งที่แก้ไข กลับไปสู่แบบแปลนต้นทาง (Saving Edits Back to a Source Drawing)

4. แอททริบิวท์ และข้อมูลวัตถุ (Attribute and Object Data)
? เข้าใจหลักการของข้อมูลแอททริบิวท์ (Understanding Attribute Data Concepts)
? การสร้างตารางข้อมูลของวัตถุ (Creating an Object Data Table)
? การแก้ไขตารางข้อมูลของวัตถุ (Modifying an Object Data Table)
? การแนบเรคอร์ดข้อมูลวัตถุ (Attaching Object Data Records)
? การดู และแก้ไขข้อมูลวัตถุ (Viewing and Editing Object Data)
? เข้าใจข้อมูลวัตถุ (Understanding Object Data)
? การกำเนิดลิงค์ข้อมูลวัตถุ (Generating Object Data Links)
? เข้าใจการลิงค์ฐานข้อมูลภายนอก (Understanding External Database Links)
? การผูกฐานข้อมูล (Attaching a Database)
? การสร้างการเชื่อมโยงกับ DSN ท้องถิ่น (Creating a Local DSN Connection)
? แนะนำงิงข้อมูล (Introducing Data View)
? การสร้างเท็มเพลทลิงค์ (Creating a Link Template)
? การกำเนิดลิงค์สำหรับเอ็นโคลสบล๊อค (Generating Links to Enclosed Blocks)
? การเลือกวัตถุที่ลิงค์ไปยังเอ็นโคลสบล๊อค (Selecting Objects Linked to Enclosed Blocks)
? เข้าใจวิวข้อมูลขั้นสูง (Understanding Advanced Data View)

5. การจำแนกวัตถุ (Object Classification)
? เข้าใจการจำแนกวัตถุ (Understanding Object Classification)
? การสร้างไฟล์ข้อกำหนดของการจำแนกวัตถุ (Creating an Object Classification Definition File)
? การกำหนดคลาสวัตถุ (Defining Object Classes)
? การจำแนกวัตถุ (Classifying Objects)
? การสร้างวัตถุคลาสวัตถุ (Creating an Object Class Object)

6. การระบุรายละเอียด (Annotation)
? เข้าใจการระบุรายละเอียด (Understanding Annotation)
? การกำหนดแม่แบบแสดงรายละเอียด (Defining an Annotation Template)
? การสอดแทรกรายละเอียด (Inserting Annotations)
? การแก้ไข และอัพเดตแม่แบบแสดงรายละเอียด (Editing and Updating an Annotation Template)
? การสร้างการแสดงรายละเอียดแบบผสม (Creating Compound Annotations)

7. ระบบพิกัด (Coordinate Systems)
? เข้าใจระบบพิกัด (Understanding Coordinate Systems)
? การกำหนด และตรวจสอบระบบพิกัด (Assigning and Verifying Coordinate Systems)
? พิกัดติดตาม (Tracking Coordinates)
? การคำนวณระยะทางบนพื้นผิวโลก (Calculating Geodetic Distance)
? การแปลงระบบพิกัด (Using Coordinate Transformations)

8. ข้อมูลสำรวจ (Survey Data)
? เข้าใจ COGO (Understanding COGO)
? การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสอบถามข้อมูล (Utilizing the Inquiry Tools)
? การใส่ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ COGO (Entering Data Using the COGO Tools)
? เข้าใจหลักการสำรวจ (Understanding Survey)
? การสร้างเดต้าสโตร์ และโปรเจ็คท์ของงานสำรวจ (Creating a Survey Datastore and Project)
? การนำเข้าจุด (Importing Points)
? การเชื่อมต่อไปยังหมอกของจุด (Connecting to a Point Cloud)
? การควบคุมความหนาแน่นของหมอกของจุด (Controlling a Point Cloud Density)
? การกำหนดสไตล์ไปยังหมอกของจุด (Assigning a Style to Point Clouds)
? การกรองหมอกของจุด (Filtering Point Clouds)

9. ข้อมูล GIS (GIS Data)
? เข้าใจข้อมูล GIS (Understanding GIS Data)
? การนำเข้าเส้น GIS (Importing GIS Lines)
? การส่งออกเส้นไป GIS (Exporting Lines to GIS)
? การนำเข้าจุด GIS (Importing GIS Points)
? การนำเข้าข้อมูลด้วยระบบพิกัดหลากหลาย (Importing Data with Multiple Coordinate Systems)
? การนำเข้าข้อมูลแอททริบิวท์เป็นข้อมูลวัตถุ (Importing Attribute Data as Object Data)
? การส่งออกเส้นโพลีไลน์ปิดกับข้อมูลวัตถุ (Exporting Closed Polylines with Object Data)
? การนำเข้าข้อมูลแอททริบิวท์ไปยังข้อมูลของฐานข้อมูลท ี่เชื่อมโยง (Importing Attribute Data to Linked Database Data)
? การส่งออกข้อมูลไป SDF (Exporting Data to SDF)
? การแปลงวัตถุ FDO ไปเป็นวัตถุ AutoCAD มาตรฐาน (Converting FDO Objects to Standard AutoCAD Objects)

10. โทโพโลยี่(Topologies)
? เข้าใจโทโพโลยี่ (Understanding Topologies)
? เข้าใจโทโพโลยี่ของโครงข่าย (Understanding Network Topology)
? การสร้างโทโพโลยี่ของโครงข่าย (Creating a Network Topology)
? การทำงานกับวัตถุโทโพโลยี่ (Working with Topology Objects)
? เข้าใจการวิเคราะห์โทโพโลยี่ (Understanding Topology Analysis)
? การรันทางที่สั้นที่สุด (Running a Shortest Path Trace)
? เข้าใจเอ็ฟเฟ็กต์ของทิศทางการไหล และความต้านทาน (Understanding the Effects of Flow Direction and Resistance)
? การรันวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Running a Best Route Analysis)
? การรันวิเคราะห์ติดตามน้ำท่วม (Running a Flood Trace Analysis)
? เข้าใจโทโพโลยี่แบบโพลีก้อน (Understanding Polygon Topology)
? การสร้างโทโพโลยี่แบบโพลีก้อน (Creating a Polygon Topology)
? เข้าใจการวิเคราะห์โทโพโลยี่แบบโพลีก้อน (Understanding Polygon Topology Analysis)
? การสร้างโทโพโลยี่โดยอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ (Creating a Topology Based on an Analysis)
? การสร้างบัพเฟอร์ (Creating a Buffer)
? การสร้างโอเวอร์เลย์ของโทโพโลยี่ (Creating a Topology Overlay)

11. การเชื่อมต่อไปยังต้นทางของฟีเจอร์ (Connecting to Feature Sources)
? เข้าใจการเชื่อมต่อไปยังต้นทางของฟีเจอร์ (Understanding Feature Source Connections)
? เข้าใจฟีเจอร์ (Understanding Features)
? การเชื่อมต่อไปยังสโตร์ของข้อมูล SHP (Connecting to an SHP Data Store)
? การเชื่อมต่อไปยังสโตร์ของข้อมูล SDF (Connecting to an SDF Data Store)
? การเชื่อมกับฐานข้อมูล ODBC (Connecting to an ODBC Database)
? การเชื่อมต่อกับไฟล์ภาพราสเตอร์ (Connecting to a Raster Image File)
? การเชื่อมต่อไปยังไฟล์ DEM (Connecting to a DEM File)
? การเรียกดูฟีเจอร์ (Viewing Features)

12. การทำงานกับต้นทางฟีเจอร์ (Working with Feature Sources)
? การตั้งค่าลำดับซ้อนภาพของฟีเจอร์ (Setting the Feature Layer Draw Order)
? การใช้ตารางข้อมูล (Using the Data Table)
? การสร้างตัวกรอง (Creating a Filter)
? การสร้างคิวรี่ (Creating a Query)
? การสร้างคิวรี่ขณะกำลังโพรเซสแม็พ(Creating a Query During the Add to Map Process)

13. การสร้าง และการแก้ไขฟีเจอร์ (Creating and Editing Features)
? เข้าใจการแก้ไขต้นฉบับฟีเจอร์เชื่อมต่อ (Understanding Connected Feature Source Editing)
? การแก้ไขแอททริบิวท์ฟีเจอร์ (Editing Feature Attributes)
? การแก้ไขฟีเจอร์เรขาคณิต (Editing Feature Geometry)
? การสร้างฟีเจอร์ใหม่ (Creating New Features)
? การสร้างฟีเจอร์จากเรขาคณิต (Creating Features from Geometry)
? การลบฟีเจอร์ (Deleting Features)
manop2000 is offline  

Reply With Quote
Old 08-11-2018, 06:24 AM   #2
manop2000
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 46
manop2000 is on a distinguished road
Default

14. สไตล์ของฟีเจอร์ (Feature Styles)
? การทำสไตล์ให้ฟีเจอร์โพลีก้อน (Stylizing Polygon Features)
? การทำสไตล์ให้ฟีเจอร์เส้นตรง (Stylizing Line Features)
? การทำสไตล์ให้ฟีเจอร์จุด (Stylizing Point Features)
? การทำฟีเจอร์ลาเบล (Labeling Features)
? การใส่ค่าสเกลการซูม (Adding Zoom Scales)
? การสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง (Creating a Thematic Map)
(แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic maps) เป็นแผนที่ที่แสดงเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่ นแผนที่ความหนาแน่นของประชากร โดยทั่วไปแผนที่เฉพาะเรื่องจะให้ข้อมูลจากหนึ่งเรื่อ งหรือเรื่องที่สัมพันธ์กัน แผนที่เฉพาะเรื่องแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพ แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ)
? การทำสไตล์ให้พื้นผิวแบบราสเตอร์ (Stylizing a Raster-Based Surface)

15. ฟีเจอร์การแยก และการผสานรวม (Split and Merge Features)
? เข้าใจการแยก และการผสานรวม (Understanding Splitting and Merging Features)
? การตั้งค่ากฎการแยก (Setting Split Rules)
? ฟีเจอร์การแยก (Splitting Features)
? การตั้งกฎการผสาน (Setting Merge Rules)
? การผสานฟีเจอร์ (Merging Features)

16. คิวรี่ (Queries) หรือการสอบถามข้อมูล
? รู้จักคิวรี่ (Understanding Queries)
? การแปลงพิกัด (Using Coordinate Transformations)
? แนะนำการทำคิวรี่ (Introducing Queries)
? การคิวรี่คุณตำแหน่งอย่างง่าย (Performing a Simple Location Query)
? การคิวรี่คุณสมบัติอย่างง่าย (Performing a Simple Property Query)
? การคิวรี่ข้อมูลอย่างง่าย (Performing a Simple Data Query)
? การทำคิวรี่ SQL อย่างง่าย (Performing a Simple SQL Query)
? การผสมรวมคิวรี่ (Performing a Compound Query)
? การสร้างไลบราลี่ของคิวรี่ (Using the Query Library)
? การสร้างคิวรี่รายงาน (Creating a Report Query)
? การสร้างคิวรี่คุณสมบัติแบบอื่น (Creating an Alter Properties Query)
? การสร้างแบบแปลนใหม่จากแบบแปลนต้นฉบับ (Creating a New Drawing from Source Drawings)

17. ภาพราสเตอร์ (Raster Images)
? รู้จักภาพราสเตอร์ (Understanding Raster Images)
? การแทรกภาพราสเตอร์ (Inserting a Raster Image)
? การทำงานกับภาพราสเตอร์ (Working with Raster Images)
? การจัดการ และแสดงผลภาพราสเตอร์ในแบบแปลน (Manipulating the Display of Raster Images in a Drawing)

18. แนะนำแม็พบุ๊ค(Introducing Map Books)
? รู้จักแม็พบุ๊ค (Understanding Map Books)
? รู้จักแม็พบุ๊คเท็มเพลท (Understanding Map Book Templates)
? การสร้างแม็พบุ๊ค (Generating a Map Book)
? การเปิดดูรายละเอียดในแม็พบุ๊ค (Navigating the Map Book)
manop2000 is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
หลักสูตร AutoCAD Civil 3D 2019 โทร. 0860853465 ซัน 086-085-3465 manop2000 ห้องดราฟ (AutoCad) 2 08-11-2018 06:19 AM
หลักสูตร AutoCAD ขั้นสูง VBA (Visual Basic for Application) โทร. 086-085-3465 manop2000 ห้องดราฟ (AutoCad) 1 01-07-2018 08:51 PM
อบรม 3ds max 2019 ของใหม่มีอะไรมั่ง? (เวอร์ชันใหม่ล่าสุด) โทร 0860853465 manop2000 ห้องข่าว 3dsmax (Max News room) 0 23-03-2018 06:36 AM
ลิสท์รายการอบรมโปรแกรมทางด้าน cad/cad/cae 0860853465 manop2000 ห้อง Revit (Revit room) 0 25-08-2016 07:44 PM
สำรวจการใช้ AutoCAD หน่อยครับ beecaad ห้องดราฟ (AutoCad) 257 09-06-2014 07:40 PM


All times are GMT +7. The time now is 09:56 PM.

Design Developed by CompleteGFX
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.
Hosting by THAISITE.net